Bảo tồn giá trị di tích Đình Đền Chùa

Hiện nay, cả nước có tới 14.775 ngôi chùa, trong đó có 13.665 ngôi chùa thuộc Phật giáo Bắc Tông, 570 ngôi chùa thuộc Phật giáo Nam Tông, 540 ngôi chùa thuộc phái Khất sĩ. Riêng Hà Nội có tới gần 600 ngôi chùa.đã khẳng định những giá trị bản sắc văn hóa, những giá … Read more

Liên Hệ